JADERNÁ TECHNIKA


Vyhovuje 90 produktů
Aktuální strana 3 z 5

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 21483
Kat. čís.: 504346
Stanovení rozpustnosti plutonia v neozářených palivových peletách ze směsného oxidu (U,Pu)O2 v kyselině dusičné
Determination of solubility in nitric acid of plutonium in unirradiated mixed oxide fuel pellets (U, Pu) O2
Třídící znak: 404054Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 21613
Kat. čís.: 504345
(U, Pu)O2 prášky a spékané pelety - Stanovení chloru a fluoru
(U, Pu)O2 Powders and sintered pellets - Determination of chlorine and fluorine
Třídící znak: 404055Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19017
Kat. čís.: 504331
Návod na gamaspektrometrii radioaktivních odpadů
Guidance for gamma spectrometry measurement of radioactive waste
Třídící znak: 404056Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 701,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12799
Kat. čís.: 508400
Jaderná energie - Stanovení obsahu dusíku ve spékaných UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 peletách - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda
Nuclear energy - Determination of nitrogen content in UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 sintered pellets - Inert gas extraction and conductivity detection method
Třídící znak: 404057Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16793
Kat. čís.: 512572
Technologie jaderného paliva - Směrnice pro keramografickou přípravu slinutých pelet UO2 pro mikrostrukturní zkoušky
Nuclear fuel technology - Guidelines for ceramographic preparation of UO2 sintered pellets for microstructure examination
Třídící znak: 404058Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18557
Kat. čís.: 510353
Principy charakterizace půd, budov a infrastruktur kontaminovaných radionuklidy pro účely sanace
Characterisation principles for soils, buildings and infrastructures contaminated by radionuclides for remediation purposes
Třídící znak: 404059Datum vydání: 01.08.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9463
Kat. čís.: 512571
Jaderná energie - Technologie jaderného paliva - Spektrofotometrické stanovení plutonia v roztocích kyseliny dusičné
Nuclear energy - Nuclear fuel technology - Determination of plutonium in nitric acid solutions by spectrophotometry
Třídící znak: 404060Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9161
Kat. čís.: 512570
Prášek oxidu uraničitého - Stanovení zdánlivé hustoty a sypné hustoty
Uranium dioxide powder - Determination of apparent density and tap density
Třídící znak: 404061Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 10276
Kat. čís.: 513495
Jaderná energie - Palivová technologie - Nosné čepy obalových souborů pro přepravu radioaktivních látek
Nuclear energy - Fuel technology - Trunnion systems for packages used to transport radioactive material
Třídící znak: 404062Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16647
Kat. čís.: 513493
Jaderná energie - Projektová a provozní kritéria zádržných systémů vyřazovaných jaderných pracovišť a jaderných zařízení
Nuclear facilities - Criteria for design and operation of confinement systems for nuclear worksite and for nuclear installations under decommissioning
Třídící znak: 404063Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18229
Kat. čís.: 513490
Základní technické požadavky na strojní komponenty a kovové konstrukce předpokládané pro jaderné reaktory IV. generace
Essential technical requirements for mechanical components and metallic structures foreseen for Generation IV nuclear reactors
Třídící znak: 404064Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16796
Kat. čís.: 518231
Jaderná energie - Stanovení obsahu Gd2O3 v gadoliniových palivových směsích a gadoliniových palivových peletách pomocí atomové emisní spektrometrie s využitím zdroje indukčně vázaného plazmatu (ICP-AES)
Nuclear energy - Determination of Gd2O3 content in gadolinium fuel blends and gadolinium fuel pellets by atomic emission spectrometry using an inductively coupled plasma source (ICP-AES)
Třídící znak: 404065Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 2919
Kat. čís.: 97079
Radiační ochrana - Uzavřené radionuklidové zdroje - Obecné požadavky a klasifikace
Radiological protection - Sealed radioactive sources - General requirements and classification
Třídící znak: 404300Datum vydání: 01.06.2015  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN P CEN ISO/TS 18090-1
Kat. čís.: 508997
Radiační ochrana - Charakteristika referenčního pulsního záření - Část 1: Fotonové svazky
Radiological protection - Characteristics of reference pulsed radiation - Part 1: Photon radiation
Třídící znak: 404301Datum vydání: 01.03.2020  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 9978
Kat. čís.: 513073
Radiační ochrana - Uzavřené zdroje - Metody zkoušení těsnosti
Radiation protection - Sealed sources - Leakage test methods
Třídící znak: 404302Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
Změna  : Z1 (Katalogové číslo: 516810)Cena: 144,1 Kč
 
 Vydána: 01.07.2023  
  
ČSN EN ISO 29661
Kat. čís.: 504107
Referenční pole záření pro radiační ochranu – Definice a základní koncepce
Reference radiation fields for radiation protection - Definitions and fundamental concepts
Třídící znak: 404303Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 19238
Kat. čís.: 518364
Radiační ochrana – Kritéria výkonnosti pro laboratoře provádějící biologickou dozimetrii pomocí cytogenetiky - Analýza dicentrických chromozomů
Radiological protection - Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics - Dicentric assay
Třídící znak: 404304Datum vydání: 01.02.2024  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 17099
Kat. čís.: 504105
Radiační ochrana - Kritéria výkonnosti pro laboratoře využívající mikrojaderný test s blokováním cytokineze v lymfocytech periferní krve pro biologickou dozimetrii
Radiological protection - Performance criteria for laboratories using the cytokinesis block micronucleus (CBMN) assay in peripheral blood lymphocytes for biological dosimetry
Třídící znak: 404305Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20553
Kat. čís.: 504104
Radiační ochrana – Monitorování pracovníků vystavených při práci riziku vnitřní kontaminace radioaktivní látkou
Radiation protection - Monitoring of workers occupationally exposed to a risk of internal contamination with radioactive material
Třídící znak: 404306Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 15382
Kat. čís.: 504103
Radiační ochrana – Postupy pro monitorování dávky v oční čočce, kůži a končetinách
Radiological protection - Procedures for monitoring the dose to the lens of the eye, the skin and the extremities
Třídící znak: 404307Datum vydání: 01.04.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  3 4 5  Další strana >>