JADERNÁ TECHNIKA


Vyhovuje 90 produktů
Aktuální strana 4 z 5

Předchozí strana Další strana >>

ČSN EN ISO 20785-1
Kat. čís.: 511363
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle – Část 1: Koncepční základy měření
Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 1: Conceptual basis for measurements
Třídící znak: 404308Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20785-2
Kat. čís.: 511364
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle – Část 2: Popis odezvy přístrojů
Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 2: Characterization of instrument response
Třídící znak: 404308Datum vydání: 01.02.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20785-3
Kat. čís.: 518040
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 3: Měření v letových výškách
Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 3: Measurements at aviation altitudes
Třídící znak: 404308Datum vydání: 01.12.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20785-4
Kat. čís.: 513491
Dozimetrie ozáření kosmickým zářením v civilním letadle - Část 4: Validace výpočetních kódů
Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 4: Validation of codes
Třídící znak: 404308Datum vydání: 01.02.2022  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16638-1
Kat. čís.: 504342
Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie specifických látek - Část 1: Inhalace uranových sloučenin
Radiological protection - Monitoring and internal dosimetry for specific materials - Part 1: Inhalation of uranium compounds
Třídící znak: 404309Datum vydání: 01.05.2018  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16638-2
Kat. čís.: 516010
Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie specifických látek - Část 2: Požití uranových sloučenin
Radiological protection - Monitoring and internal dosimetry for specific materials - Part 2: Ingestion of uranium compounds
Třídící znak: 404309Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 28057
Kat. čís.: 512583
Klinická dozimetrie - Dozimetrie s termoluminiscenčními detektory v pevné fázi pro fotonové a elektronové záření v radioterapii
Clinical dosimetry - Dosimetry with solid thermoluminescence detectors for photon and electron radiations in radiotherapy
Třídící znak: 404310Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16645
Kat. čís.: 508401
Radiační ochrana - Lékařské urychlovače elektronů - Požadavky a doporučení na návrh a ověření stínění
Radiological protection - Medical electron accelerators - Requirements and recommendations for shielding design and evaluation
Třídící znak: 404311Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16637
Kat. čís.: 508402
Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie pracovníků vystavených otevřeným radionuklidovým zdrojům používaným v medicíně
Radiological protection - Monitoring and internal dosimetry for staff members exposed to medical radionuclides as unsealed sources
Třídící znak: 404312Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 16639
Kat. čís.: 508403
Sledování objemové aktivity radioaktivních látek přenášených vzduchem na pracovištích jaderných zařízení
Surveillance of the activity concentrations of airborne radioactive substances in the workplace of nuclear facilities
Třídící znak: 404313Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 18417
Kat. čís.: 508404
Jodové sorbenty z aktivního uhlí pro jaderná zařízení - Metoda pro stanovení indexu sorpční kapacity
Iodine charcoal sorbents for nuclear facilities - Method for defining sorption capacity index
Třídící znak: 404314Datum vydání: 01.12.2019  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14146
Kat. čís.: 512580
Radiační ochrana - Kritéria a pracovní limity pro periodické hodnocení dozimetrických služeb
Radiological protection - Criteria and performance limits for the periodic evaluation of dosimetry services
Třídící znak: 404315Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20046
Kat. čís.: 512581
Radiační ochrana - Pracovní kritéria pro laboratoře používající test chromozomálních translokací metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH) pro účely hodnocení expozice ionizujícímu záření
Radiological protection - Performance criteria for laboratories using Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) translocation assay for assessment of exposure to ionizing radiation
Třídící znak: 404316Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4037-1
Kat. čís.: 512578
Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 1: Radiační charakteristiky a metody produkce
Radiological protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 1: Radiation characteristics and production methods
Třídící znak: 404317Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4037-2
Kat. čís.: 512577
Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 2: Dozimetrie pro radiační ochranu v energetickém rozsahu od 8 keV do 1,3 MeV a od 4 MeV do 9 MeV
Radiological protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 2: Dosimetry for radiation protection over the energy ranges from 8 keV to 1,3 MeV and 4 MeV to 9 MeV
Třídící znak: 404317Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4037-3
Kat. čís.: 512576
Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 3: Kalibrace dozimetrů prostředí a osobních dozimetrů a měření jejich odezvy jako funkce energie a úhlu dopadu
Radiological protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence
Třídící znak: 404317Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 840,4 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 4037-4
Kat. čís.: 512582
Radiační ochrana - Referenční záření X a gama pro kalibraci dozimetrů a měřidel dávkového příkonu a pro stanovení jejich odezvy jako funkce energie fotonů - Část 4: Kalibrace dozimetrů prostředí a osobních dozimetrů v nízkoenergetických referenčních polích záření X
Radiological protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 4: Calibration of area and personal dosemeters in low energy X reference radiation fields
Třídící znak: 404317Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 20031
Kat. čís.: 516011
Radiační ochrana - Monitorování a dozimetrie vnitřního ozáření v důsledku kontaminace rány radionuklidy
Radiological protection - Monitoring and dosimetry for internal exposures due to wound contamination with radionuclides
Třídící znak: 404318Datum vydání: 01.01.2023  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 12807
Kat. čís.: 512579
Bezpečná přeprava radioaktivních materiálů - Testování úniků ze zásilek
Safe transport of radioactive materials - Leakage testing on packages
Třídící znak: 404319Datum vydání: 01.09.2021  Náhled normy Cena: 1032,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 13304-1
Kat. čís.: 517152
Radiační ochrana - Minimální kritéria pro elektronovou paramagnetickou rezonanční (EPR) spektroskopii pro účely retrospektivní dozimetrie ionizujícího záření - Část 1: Obecné principy
Radiological protection - Minimum criteria for electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy for retrospective dosimetry of ionizing radiation - Part 1: General principles
Třídící znak: 404320Datum vydání: 01.06.2023  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
První strana Předchozí strana  4 5  Další strana >>