Technické normalizační informace


Vyhovuje 340 produktů
Aktuální strana 15 z 17

Předchozí strana Další strana >>

TNI ISO/TR 14121-2
Kat. čís.: 511629
Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 2: Praktický návod a příklady metod
Safety of machinery - Risk assessment - Part 2: Practical guidance and examples of methods
Třídicí znak: 833281Vydána: 01.12.2020    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 13205-3
Kat. čís.: 96869
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování
Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 3: Analysis of sampling efficiency data
Třídicí znak: 833634Vydána: 01.03.2015    Cena: 391 Kč
  
TNI 83 4799
Kat. čís.: 78010
Zrušená
Prokazování způsobilosti při akreditaci laboratoří pro měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Třídicí znak: 834799Vydána: 01.02.2007Dat. zrušení: 01.07.2019   Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 16998
Kat. čís.: 502026
Kvalita ovzduší - Monitoring nitro- a oxy-PAH - Původ, toxicita, koncentrace a metody měření
Ambient air - Report on nitro- and oxy-PAHs - Origin, toxicity, concentrations and measurement methods
Třídicí znak: 835637Vydána: 01.12.2018    Cena: 502 Kč
  
TNI CEN/TR 16192
Kat. čís.: 511225
Odpady - Návod pro analýzu výluhů
Waste - Guidance on analysis of eluates
Třídicí znak: 838012Vydána: 01.11.2020    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 15310-1
Kat. čís.: 79834
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 1: Pokyny pro výběr a použití kritérií pro odběr vzorků v různých podmínkách
Třídicí znak: 838040Vydána: 01.11.2007    Cena: 502 Kč
  
TNI CEN/TR 15310-2
Kat. čís.: 79817
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 2: Pokyny pro výběr způsobu vzorkování
Třídicí znak: 838040Vydána: 01.11.2007    Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 15310-3
Kat. čís.: 79835
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 3: Pokyny pro získávání podvzorku v terénu
Třídicí znak: 838040Vydána: 01.11.2007    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 15310-4
Kat. čís.: 79836
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 4: Pokyny pro balení vzorku, jeho skladování, konzervaci, dopravu a doručování
Třídicí znak: 838040Vydána: 01.11.2007    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 15310-5
Kat. čís.: 79838
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 5: Pokyny pro přípravu plánu vzorkování
Třídicí znak: 838040Vydána: 01.11.2007    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16130
Kat. čís.: 89633
Charakterizace odpadů - Ověření na místě
Characterization of waste - On-site verification
Třídicí znak: 838051Vydána: 01.12.2011    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 16193
Kat. čís.: 96317
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Detekce a stanovení počtů bakterií Escherichia coli
Sludge, treated biowaste and soil - Detection and enumeration of Escherichia coli
Třídicí znak: 838180Vydána: 01.12.2014    Cena: 391 Kč
  
TNI 83 8300
Kat. čís.: 78075
Zrušená
Tuhá alternativní paliva - Terminologie, definice a popis
Třídicí znak: 838300Vydána: 01.04.2007Dat. zrušení: 01.10.2012   Cena: 302 Kč
  
TNI 83 8301
Kat. čís.: 78267
Zrušená
Tuhá alternativní paliva - Systémy managementu kvality - Specifické požadavky na použití systémů managementu kvality při výrobě tuhých alternativních paliv
Třídicí znak: 838301Vydána: 01.04.2007Dat. zrušení: 01.10.2012   Cena: 391 Kč
  
TNI 83 8302
Kat. čís.: 78076
Zrušená
Tuhá alternativní paliva - Specifikace a třídy
Třídicí znak: 838302Vydána: 01.04.2007Dat. zrušení: 01.07.2012   Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 17223
Kat. čís.: 508655
Návod pro vztah mezi EN ISO 13485:2016 (Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů) a evropským nařízením o zdravotnických prostředcích a nařízením o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
Guidance on the relationship between EN ISO 13485:2016 (Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes) and European Medical Devices Regulation and In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation
Třídicí znak: 855002Vydána: 01.10.2019    Cena: 588 Kč
  
TNI ETSI TR 102 299 V1.2.1
Kat. čís.: 90461
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Soubor evropských regulačních textů a orientací
Emergency Communications (EMTEL) - Collection of European Regulatory Texts and orientations
Třídicí znak: 870002Vydána: 01.04.2012    Cena: 302 Kč
  
TNI ETSI TR 102 180 V1.3.1
Kat. čís.: 94254
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikaci osob s orgány/organizacemi v tíšňových situacích (zpracování tísňových volání)
Emergency Communications (EMTEL) - Basis of requirements for communication of individuals with authorities/organizations in case of distress (Emergency call handling)
Třídicí znak: 870005Vydána: 01.12.2013    Cena: 323 Kč
  
TNI ETSI TR 102 410 V1.1.1
Kat. čís.: 94357
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikace mezi osobami a mezi osobami a orgány v průběhu tísňových situací
Emergency Communications (EMTEL) - Basis of requirements for communications between individuals and between individuals and authorities whilst emergencies are in progress
Třídicí znak: 870006Vydána: 01.12.2013    Cena: 302 Kč
  
TNI ETSI TR 102 476 V1.1.1
Kat. čís.: 94358
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Tísňová volání a VoIP: možná krátkodobá a dlouhodobá řešení a normalizační činnosti
Emergency Communications (EMTEL) - Emergency calls and VoIP: possible short and long term solutions and standardization activities
Třídicí znak: 870007Vydána: 01.12.2013    Cena: 302 Kč
  
První strana Předchozí strana  15 16 17  Další strana >>