Technické normalizační informace


Vyhovuje 333 produktů
Aktuální strana 14 z 17

Předchozí strana Další strana >>

TNI POKYN ISO/IEC 51
Kat. čís.: 97109
Bezpečnostní hlediska - Směrnice pro jejich začlenění do norem
Safety aspects - Guidelines for their inclusion in standards
Třídicí znak: 763503Vydána: 01.05.2015    Cena: 205 Kč
  
TNI POKYN ISO/IEC 76
Kat. čís.: 97099
Tvorba norem pro služby - Doporučení pro zohlednění zájmů spotřebitelů
Development of service standards - Recommendations for addressing consumer issues
Třídicí znak: 763504Vydána: 01.04.2015    Cena: 323 Kč
  
TNI POKYN ISO/IEC 46
Kat. čís.: 503975
Srovnávací zkoušení spotřebních výrobků a souvisejících služeb - Obecné zásady
Comparative testing of consumer products and related services - General principles
Třídicí znak: 763505Vydána: 01.01.2018    Cena: 171 Kč
  
TNI CR 14311
Kat. čís.: 96720
Obaly - Systém značení a identifikace obalového materiálu
Packaging - Marking and material identification system
Třídicí znak: 770052Vydána: 01.02.2015    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 13688
Kat. čís.: 83430
Obaly - Recyklace materiálu - Zpráva o požadavcích na látky a materiály pro předcházení trvalému omezování recyklace
Packaging - Material recycling - Report on requirements for substances and materials to prevent a sustained impediment to recycling
Třídicí znak: 770151Vydána: 01.06.2009    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 13910
Kat. čís.: 88533
Obaly - Zpráva o kritériích a metodikách analýzy životního cyklu obalů
Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging
Třídicí znak: 770155Vydána: 01.07.2011    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 14520
Kat. čís.: 81916
Obaly - Opakované použití - Metody vyhodnocení účinnosti systému opakovaného použití
Packaging - Reuse - Methods fo assessing the performance of reuse system
Třídicí znak: 770157Vydána: 01.09.2008    Cena: 205 Kč
  
TNI POKYN ISO/IEC 41
Kat. čís.: 96721
Obaly a balení - Doporučení pro řešení potřeb zákazníků
Packaging - Recommendations for addressing consumer needs
Třídicí znak: 770162Vydána: 01.02.2015    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 16422
Kat. čís.: 96437
Klasifikace termoregulačních vlastností
Classification of thermoregulatory properties
Třídicí znak: 800082Vydána: 01.01.2015    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 17222
Kat. čís.: 509435
Textilní výrobky a nanotechnologie - Návod pro zkoušky na simulaci uvolňování nanočástic - Expozice pokožky
Textile products and nanotechnologies - Guidance on tests to simulate nanoparticle release - Skin exposure
Třídicí znak: 800310Vydána: 01.01.2020    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 15019
Kat. čís.: 86586
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Kontrola kvality na staveništi
Geotextiles and geotextile-related products - On-site quality control
Třídicí znak: 806196Vydána: 01.09.2010    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16446
Kat. čís.: 93368
Zrušená
Textilie - Bezpečnost dětského oblečení - Návod pro použití EN 14682:2007 Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace
Textiles - Safety of children's clothing - Guidance on the use of EN 14682:2007 Cords and drawstrings on children's clothing - Specifications
Třídicí znak: 807052Vydána: 01.08.2013Dat. zrušení: 01.08.2016   Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 17376
Kat. čís.: 509641
Textilie - Bezpečnost dětského oblečení - Návod pro použití EN 14682:2014 Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace
Textiles - Safety of children's clothing - Guidance on the use of EN 14682:2014 Cords and drawstrings on children's clothing - Specifications
Třídicí znak: 807052Vydána: 01.04.2020    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16792
Kat. čís.: 98587
Bezpečnost dětského oblečení - Doporučení pro návrh a výrobu dětského oblečení - Mechanická bezpečnost
Safety of children's clothing - Recommendations for the design and manufacture of children's clothing - Mechanical safety
Třídicí znak: 807053Vydána: 01.11.2015    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 18690
Kat. čís.: 94142
Návod na výběr, používání a ošetřování bezpečnostní a pracovní obuvi a jiných osobních ochranných prostředků pro chodidla a nohy
Guidance for the selection, use and maintenance of safety and occupational footwear and other personal protective equipment offering foot and leg protection
Třídicí znak: 832510Vydána: 01.11.2013    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/CLC/TR 16832
Kat. čís.: 99090
Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu)
Selection, use, care and maintenance of personal protective equipment for preventing electrostatic risks in hazardous areas (explosion risks)
Třídicí znak: 832846Vydána: 01.04.2016    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 13205-3
Kat. čís.: 96869
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování
Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 3: Analysis of sampling efficiency data
Třídicí znak: 833634Vydána: 01.03.2015    Cena: 391 Kč
  
TNI 83 4799
Kat. čís.: 78010
Zrušená
Prokazování způsobilosti při akreditaci laboratoří pro měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Třídicí znak: 834799Vydána: 01.02.2007Dat. zrušení: 01.07.2019   Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 16998
Kat. čís.: 502026
Kvalita ovzduší - Monitoring nitro- a oxy-PAH - Původ, toxicita, koncentrace a metody měření
Ambient air - Report on nitro- and oxy-PAHs - Origin, toxicity, concentrations and measurement methods
Třídicí znak: 835637Vydána: 01.12.2018    Cena: 502 Kč
  
TNI CEN/TR 15310-1
Kat. čís.: 79834
Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Část 1: Pokyny pro výběr a použití kritérií pro odběr vzorků v různých podmínkách
Třídicí znak: 838040Vydána: 01.11.2007    Cena: 502 Kč
  
První strana Předchozí strana  14 15 16 17  Další strana >>