Technické normalizační informace


Vyhovuje 321 produktů
Aktuální strana 13 z 17

Předchozí strana Další strana >>

TNI CEN/TR 13768
Kat. čís.: 78660
Zrušená
Charakterizace kalů - Správná praxe pro společné spalování kalů a komunálního odpadu
Characterization of sludges - Good practise for combined incineration of sludges and household wastes
Třídicí znak: 758082Vydána: 01.08.2007Dat. zrušení: 01.08.2015   Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 13097
Kat. čís.: 87259
Charakterizace kalů - Správná praxe pro využití kalů v zemědělství
Třídicí znak: 758083Vydána: 01.01.2011    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 15252
Kat. čís.: 79118
Charakterizace kalů - Protokol pro validaci metod stanovení fyzikálních vlastností kalů
Characterization of sludges - Protocol for validating methods for physical properties of sludges
Třídicí znak: 758086Vydána: 01.07.2007    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 15126
Kat. čís.: 80779
Charakterizace kalů - Správná praxe pro skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů
Characterization of sludges - Good practice for landfilling of sludges and sludge treatment residues
Třídicí znak: 758087Vydána: 01.04.2008    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16456
Kat. čís.: 95714
Charakterizace kalů - Správná praxe pro odvodňování kalů
Characterization of sludges - Good practice of sludge dewatering
Třídicí znak: 758087Vydána: 01.08.2014    Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 15473
Kat. čís.: 85132
Charakterizace kalů - Správná praxe při sušení kalů
Characterization of sludges - Good practice for sludges drying
Třídicí znak: 758088Vydána: 01.03.2010    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 15809
Kat. čís.: 84086
Charakterizace kalů - Hygienické aspekty - Úprava kalů
Characterization of sludges - Hygienic aspects - Treatments
Třídicí znak: 758110Vydána: 01.09.2009    Cena: 302 Kč
  
TNI ISO/TR 21102
Kat. čís.: 502126
Dobrodružný cestovní ruch - Vůdci - Kompetence pracovníků
Adventure tourism - Leaders - Personnel competence
Třídicí znak: 761205Vydána: 01.04.2017    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 16824
Kat. čís.: 98287
Časná péče o děti narozené s rozštěpem rtu a/nebo patra
Early care services for babies born with cleft lip and/or palate
Třídicí znak: 763105Vydána: 01.09.2015    Cena: 391 Kč
  
TNI POKYN ISO/IEC 51
Kat. čís.: 97109
Bezpečnostní hlediska - Směrnice pro jejich začlenění do norem
Safety aspects - Guidelines for their inclusion in standards
Třídicí znak: 763503Vydána: 01.05.2015    Cena: 205 Kč
  
TNI POKYN ISO/IEC 76
Kat. čís.: 97099
Tvorba norem pro služby - Doporučení pro zohlednění zájmů spotřebitelů
Development of service standards - Recommendations for addressing consumer issues
Třídicí znak: 763504Vydána: 01.04.2015    Cena: 323 Kč
  
TNI POKYN ISO/IEC 46
Kat. čís.: 503975
Srovnávací zkoušení spotřebních výrobků a souvisejících služeb - Obecné zásady
Comparative testing of consumer products and related services - General principles
Třídicí znak: 763505Vydána: 01.01.2018    Cena: 171 Kč
  
TNI CR 14311
Kat. čís.: 96720
Obaly - Systém značení a identifikace obalového materiálu
Packaging - Marking and material identification system
Třídicí znak: 770052Vydána: 01.02.2015    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 13688
Kat. čís.: 83430
Obaly - Recyklace materiálu - Zpráva o požadavcích na látky a materiály pro předcházení trvalému omezování recyklace
Packaging - Material recycling - Report on requirements for substances and materials to prevent a sustained impediment to recycling
Třídicí znak: 770151Vydána: 01.06.2009    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 13910
Kat. čís.: 88533
Obaly - Zpráva o kritériích a metodikách analýzy životního cyklu obalů
Packaging - Report on criteria and methodologies for life cycle analysis of packaging
Třídicí znak: 770155Vydána: 01.07.2011    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 14520
Kat. čís.: 81916
Obaly - Opakované použití - Metody vyhodnocení účinnosti systému opakovaného použití
Packaging - Reuse - Methods fo assessing the performance of reuse system
Třídicí znak: 770157Vydána: 01.09.2008    Cena: 205 Kč
  
TNI POKYN ISO/IEC 41
Kat. čís.: 96721
Obaly a balení - Doporučení pro řešení potřeb zákazníků
Packaging - Recommendations for addressing consumer needs
Třídicí znak: 770162Vydána: 01.02.2015    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 16422
Kat. čís.: 96437
Klasifikace termoregulačních vlastností
Classification of thermoregulatory properties
Třídicí znak: 800082Vydána: 01.01.2015    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 17222
Kat. čís.: 509435
Nová
Textilní výrobky a nanotechnologie - Návod pro zkoušky na simulaci uvolňování nanočástic - Expozice pokožky
Textile products and nanotechnologies - Guidance on tests to simulate nanoparticle release - Skin exposure
Třídicí znak: 800310Vydána: 01.01.2020    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 15019
Kat. čís.: 86586
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Kontrola kvality na staveništi
Geotextiles and geotextile-related products - On-site quality control
Třídicí znak: 806196Vydána: 01.09.2010    Cena: 205 Kč
  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17  Další strana >>