Technické normalizační informace


Vyhovuje 319 produktů
Aktuální strana 9 z 16

Předchozí strana Další strana >>

TNI CEN/TR 16680
Kat. čís.: 96711
Motorová paliva - Výzkum mechanismu tvorby vnitřních úsad ve vstřikovačích vznětových motorů a vliv inhibitorů koroze na jejich tvorbu
Liquid petroleum products - Investigation on internal diesel injector sticking deposits mechanisms and the impacts of corrosion inhibitors
Třídicí znak: 656581Vydána: 01.02.2015    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 15367-1
Kat. čís.: 97621
Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 1: Motorové nafty
Petroleum products - Guidelines for good housekeeping - Part 1: Automotive diesel fuels
Třídicí znak: 656582Vydána: 01.06.2015    Cena: 205 Kč
  
TNI CEN/TR 16389
Kat. čís.: 97620
Motorová paliva - Parafinické motorové nafty a směsi - Podklady pro požadované parametry a stanovení mezních hodnot
Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel and blends - Background to the parameters required and their respective limits and determination
Třídicí znak: 656583Vydána: 01.06.2015    Cena bude stanovena
  
TNI CEN/TR 15993
Kat. čís.: 507299
Motorová paliva - Automobilové palivo ethanol (E85) - Souvislosti požadovaných parametrů a jejich příslušných mezí a stanovení
Automotive fuels - Ethanol (E85) automotive fuel - Background to the parameters required and their respective limits and determination
Třídicí znak: 656586Vydána: 01.05.2019    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 16721
Kat. čís.: 507351
Produkty z biologického materiálu - Přehled metod pro určení obsahu biologického materiálu
Bio-based products - Overview of methods to determine the bio-based content
Třídicí znak: 659811Vydána: 01.05.2019    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16957
Kat. čís.: 507350
Produkty z biologického materiálu - Směrnice pro inventarizaci životního cyklu na konci životnosti
Bio-based products - Guidelines for Life Cycle Inventory (LCI) for the End-of-life phase
Třídicí znak: 659812Vydána: 01.05.2019    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 17341
Kat. čís.: 507737
Produkty z biologického materiálu - Příklady podáváni zpráv o kritériích udržitelnosti
Bio-based products - Examples of reporting on sustainability criteria
Třídicí znak: 659813Vydána: 01.06.2019    Cena: 391 Kč
  
TNI 66 8102-7
Kat. čís.: 82156
Bezdýmné prachy - Metody zkoušení - Stanovení délky předdetonační zóny
Třídicí znak: 668102Vydána: 01.11.2008    Cena: 62 Kč
  
TNI prEN 16907-2
Kat. čís.: 502022
Zrušená
Zemní práce - Část 2: Klasifikace materiálů
Earthworks - Part 2: Classification of materials
Třídicí znak: 721017Vydána: 01.04.2017Dat. zrušení: 01.01.2019   Cena: 391 Kč
  
TNI prEN 16907-1
Kat. čís.: 502023
Zrušená
Zemní práce - Část 1: Zásady a obecná pravidla
Earthworks - Part 1: Principles and general rules
Třídicí znak: 721017Vydána: 01.04.2017Dat. zrušení: 01.01.2019   Cena: 851 Kč
  
TNI prEN 16907-6
Kat. čís.: 502018
Zrušená
Zemní práce - Část 6: Rekultivace pozemků materiálem těženým z vody
Earthworks - Part 6: Land reclamation with dredged hydraulic fill
Třídicí znak: 721017Vydána: 01.04.2017Dat. zrušení: 01.01.2019   Cena: 479 Kč
  
TNI prEN 16907-5
Kat. čís.: 502019
Zrušená
Zemní práce - Část 5: Kontrola kvality
Earthworks - Part 5: Quality control
Třídicí znak: 721017Vydána: 01.04.2017Dat. zrušení: 01.01.2019   Cena: 302 Kč
  
TNI prEN 16907-4
Kat. čís.: 502020
Zrušená
Zemní práce - Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy
Earthworks - Part 4: Soil treatment with lime and/or hydraulic binders
Třídicí znak: 721017Vydána: 01.04.2017Dat. zrušení: 01.01.2019   Cena: 715 Kč
  
TNI prEN 16907-3
Kat. čís.: 502021
Zrušená
Zemní práce - Část 3: Stavební postupy
Earthworks - Part 3: Construction procedures
Třídicí znak: 721017Vydána: 01.04.2017Dat. zrušení: 01.01.2019   Cena: 715 Kč
  
TNI CEN/TR 15677
Kat. čís.: 83256
Popílek ze spoluspalování - Zpráva o situaci v Evropě
Fly ash obtained from co-combustion - A report on the situation in Europe
Třídicí znak: 722060Vydána: 01.05.2009    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 15840
Kat. čís.: 84966
Hodnocení shody popílku do betonu - Pokyny pro použití EN 450-2
Evaluation of conformity of fly ash for concrete - Guidelines for the application of EN 450-2
Třídicí znak: 722065Vydána: 01.03.2010    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 14245
Kat. čís.: 97239
Cement - Pokyny pro uplatňování požadavků na hodnocení shody
Cement - Guidelines for the application of EN 197-2 Conformity Evaluation
Třídicí znak: 722105Vydána: 01.06.2015    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 16142
Kat. čís.: 88971
Cement - Studie charakteristik vyluhovatelnosti ze ztvrdlého betonu pro použití v přírodním prostředí
Cement - A study of the characteristic leaching behaviour of hardened concrete for use in the natural environment
Třídicí znak: 722114Vydána: 01.10.2011    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 15697
Kat. čís.: 83253
Cement - Zkoušení síranovzdornosti - Současný stav
Cement - Performance testing for sulphate resistance - State of the art report
Třídicí znak: 722115Vydána: 01.05.2009    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16626
Kat. čís.: 97279
Kameninové potrubní systémy pro odvodnění a stoky - Návod pro postupy při certifikaci nezávislým certifikačním orgánem
Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Guidance for voluntary third-party certification procedures
Třídicí znak: 725202Vydána: 01.06.2015    Cena: 171 Kč
  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15 16  Další strana >>