Technické normalizační informace


Vyhovuje 300 produktů
Aktuální strana 9 z 15

Předchozí strana Další strana >>

TNI prEN 16907-3
Kat. čís.: 502021
Zrušená
Zemní práce - Část 3: Stavební postupy
Earthworks - Part 3: Construction procedures
Třídicí znak: 721017Vydána: 01.04.2017Dat. zrušení: 01.01.2019   Cena: 715 Kč
  
TNI prEN 16907-2
Kat. čís.: 502022
Zrušená
Zemní práce - Část 2: Klasifikace materiálů
Earthworks - Part 2: Classification of materials
Třídicí znak: 721017Vydána: 01.04.2017Dat. zrušení: 01.01.2019   Cena: 391 Kč
  
TNI prEN 16907-1
Kat. čís.: 502023
Zrušená
Zemní práce - Část 1: Zásady a obecná pravidla
Earthworks - Part 1: Principles and general rules
Třídicí znak: 721017Vydána: 01.04.2017Dat. zrušení: 01.01.2019   Cena: 851 Kč
  
TNI CEN/TR 15677
Kat. čís.: 83256
Popílek ze spoluspalování - Zpráva o situaci v Evropě
Fly ash obtained from co-combustion - A report on the situation in Europe
Třídicí znak: 722060Vydána: 01.05.2009    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 15840
Kat. čís.: 84966
Hodnocení shody popílku do betonu - Pokyny pro použití EN 450-2
Evaluation of conformity of fly ash for concrete - Guidelines for the application of EN 450-2
Třídicí znak: 722065Vydána: 01.03.2010    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 14245
Kat. čís.: 97239
Cement - Pokyny pro uplatňování požadavků na hodnocení shody
Cement - Guidelines for the application of EN 197-2 Conformity Evaluation
Třídicí znak: 722105Vydána: 01.06.2015    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 16142
Kat. čís.: 88971
Cement - Studie charakteristik vyluhovatelnosti ze ztvrdlého betonu pro použití v přírodním prostředí
Cement - A study of the characteristic leaching behaviour of hardened concrete for use in the natural environment
Třídicí znak: 722114Vydána: 01.10.2011    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 15697
Kat. čís.: 83253
Cement - Zkoušení síranovzdornosti - Současný stav
Cement - Performance testing for sulphate resistance - State of the art report
Třídicí znak: 722115Vydána: 01.05.2009    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 16626
Kat. čís.: 97279
Kameninové potrubní systémy pro odvodnění a stoky - Návod pro postupy při certifikaci nezávislým certifikačním orgánem
Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Guidance for voluntary third-party certification procedures
Třídicí znak: 725202Vydána: 01.06.2015    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 15985
Kat. čís.: 94258
Tepelněizolační výrobky - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Dobrovolná certifikace surovin
Thermal insulating products - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Voluntary certification of the raw material
Třídicí znak: 727245Vydána: 01.12.2013    Cena: 171 Kč
  
TNI CEN/TR 15855
Kat. čís.: 84529
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky obchodu
Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Barriers to trade
Třídicí znak: 728005Vydána: 01.11.2009    Cena: 302 Kč
  
TNI CEN/TR 15858
Kat. čís.: 84841
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků založené na postupech WT, WFT/FT
Construction products - Assessment of the release of regulated dangerous substances from construction products based on the WT, WFT/FT procedures
Třídicí znak: 728006Vydána: 01.02.2010    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 16045
Kat. čís.: 87500
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Obsah regulovaných nebezpečných látek - Výběr analytických metod
Construction Products - Assessment of release of dangerous substances - Content of regulated dangerous substances - Selection of analytical methods
Třídicí znak: 728007Vydána: 01.02.2011    Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 16098
Kat. čís.: 88040
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Koncepce horizontálních postupů zkoušení pro splnění požadavků CPD
Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Concept of horizontal testing procedures in support of requirements under the CPD
Třídicí znak: 728008Vydána: 01.06.2011    Cena: 323 Kč
  
TNI CEN/TR 16220
Kat. čís.: 91806
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Doplněk k odběru vzorků
Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Complement to sampling
Třídicí znak: 728009Vydána: 01.12.2012    Cena: 479 Kč
  
TNI CEN/TR 16410
Kat. čís.: 93535
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky používání - Rozšíření na CEN/TR 15855 Překážky obchodu
Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Barriers to use - Extension to CEN/TR 15855 Barriers to trade
Třídicí znak: 728010Vydána: 01.09.2013    Cena: 391 Kč
  
TNI CEN/TR 16496
Kat. čís.: 95641
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Použití harmonizovaných horizontálních metod posuzování
Construction Products - Assessment of release of dangerous substances - Use of harmonised horizontal assessment methods
Třídicí znak: 728011Vydána: 01.09.2014    Cena: 323 Kč
  
TNI 73 0302
Kat. čís.: 95594
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
Energetic evaluation of solar thermal systems - Simplified calculation method
Třídicí znak: 730302Vydána: 01.07.2014    Cena: 205 Kč
  
TNI 73 0302
Kat. čís.: 84071
Zrušená
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
Třídicí znak: 730302Vydána: 01.09.2009Dat. zrušení: 01.07.2014   Cena: 205 Kč
  
TNI CEN ISO/TR 52022-2
Kat. čís.: 504656
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění
Energy performance of buildings - Thermal, solar and daylight properties of building components and elements - Part 2: Explanation and justification
Třídicí znak: 730303Vydána: 01.04.2018    Cena bude stanovena
  
První strana Předchozí strana  9 10 11 12 13 14 15  Další strana >>