NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB


Vyhovuje 1459 produktů
Aktuální strana 13 z 73

Předchozí strana Další strana >>

ČSN 73 0543-2
Kat. čís.: 26103
Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 2: Větrání a vytápění
Internal environment in buildings for animals - Part 2: Ventilation and heating
Třídící znak: 730543Datum vydání: 01.01.1998  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN EN ISO 13788
Kat. čís.: 507728
Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
Hygrothermal performance of building components and building elements - Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and interstitial condensation - Calculation methods
Třídící znak: 730544Datum vydání: 01.06.2019  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN 1934
Kat. čís.: 55534
Tepelné chování budov - Stanovení tepelného odporu metodou teplé skříně při použití měřiče tepelného toku - Zdivo
Thermal performance of building - Determination of thermal resistance by hot box method using heat flow meter - Masonry
Třídící znak: 730545Datum vydání: 01.05.1999    Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
ČSN 73 0546
Kat. čís.: 5537
Zkoušení tepelných mostů stavebních dílců a částí konstrukcí
Testing of thermal crossings of building elements and construction parts
Třídící znak: 730546Datum vydání:   Náhled normy Cena: 144,1 Kč
  
ČSN EN ISO 12572
Kat. čís.: 506284
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení vlastností prostupu vodní páry – Misková metoda
Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water vapour transmission properties - Cup method
Třídící znak: 730547Datum vydání: 01.12.2018  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : Opr.1 (Katalogové číslo: 509909)Cena: Zdarma
 
 Vydána: 01.04.2020  
  
ČSN 73 0548
Kat. čís.: 32626
Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů
Calculation of thermal load of air-conditioned spaces
Třídící znak: 730548Datum vydání: 01.04.1986  Náhled normy Cena: 434,5 Kč
  
ČSN EN 12865
Kat. čís.: 64029
Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Stanovení odolnosti vnějších stěnových systémů proti hnanému dešti při tlakových rázech vzduchu
Hygrothermal performance of building components and building elements - Determination of the resistance of external wall systems to driving rain under pulsating air pressure
Třídící znak: 730549Datum vydání: 01.02.2002  Náhled normy Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN 73 0550
Kat. čís.: 16793
Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát budov
Determination of thermal properties of building structures and buildings by measurements. Measurement and check of heat losses of buildings
Třídící znak: 730550Datum vydání: 01.12.1994  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
  
ČSN EN ISO 10211
Kat. čís.: 510855
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty
Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations
Třídící znak: 730551Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9251
Kat. čís.: 26202
Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník
Thermal insulation - Heat transfer conditions and properties of materials - Vocabulary (ISO 9251:1987)
Třídící znak: 730552Datum vydání: 01.11.1997  Náhled normy Cena: 144,1 Kč
Způsob převzetí: překlad  
Oprava  : N (Katalogové číslo: 52321)Cena bude stanovena
 
 Vydána: 01.02.1998  
  
ČSN EN ISO 7345
Kat. čís.: 507789
Tepelné chování budov a stavebních dílců - Fyzikální veličiny a definice
Thermal performance of buildings and building components - Physical quantities and definitions
Třídící znak: 730553Datum vydání: 01.08.2019  Náhled normy Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9346
Kat. čís.: 82316
Tepelně vlhkostní chování budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty - Slovník
Hygrothermal performance of buildings and building materials - Physical quantities for mass transfers - Vocabulary
Třídící znak: 730554Datum vydání: 01.12.2008    Cena: 269,5 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 9288
Kat. čís.: 517522
Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Slovník
Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Vocabulary
Třídící znak: 730555Datum vydání: 01.08.2023  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8497
Kat. čís.: 52011
Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu tepelné izolace pro kruhové potrubí
Thermal insulation - Determination of steady state thermal transmission properties of thermal insulation for circular pipes
Třídící znak: 730556Datum vydání: 01.07.1998  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 8990
Kat. čís.: 52009
Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu - Kalibrovaná a chráněná teplá skříň
Thermal insulation - Determination of steady state thermal transmission properties - Calibrated and guarded hot box
Třídící znak: 730557Datum vydání: 01.08.1998  Náhled normy Cena: 393,8 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6946
Kat. čís.: 510854
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtové metody
Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation methods
Třídící znak: 730558Datum vydání: 01.09.2020  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 13370
Kat. čís.: 508211
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody
Thermal performance of buildings - Heat transfer via the ground - Calculation methods
Třídící znak: 730559Datum vydání: 01.09.2019  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: překlad  
ČSN EN ISO 6781-1
Kat. čís.: 518205
Chování budov - Detekce nepravidelností tepla, vzduchu a vlhkosti v budovách infračervenými metodami - Část 1: Obecné postupy
Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 1: General procedures
Třídící znak: 730560Datum vydání: 01.01.2024  Náhled normy Cena: 658,9 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN ISO 14683
Kat. čís.: 503650
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty
Thermal bridges in building construction - Linear thermal transmittance - Simplified methods and default values
Třídící znak: 730561Datum vydání: 01.03.2018  Náhled normy Cena: 535,7 Kč
Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)  
ČSN EN 1946-1
Kat. čís.: 58220
Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 1: Společná ustanovení
Thermal performance of building products and components - Specific criteria for the assessment of laboratory measuring heat transfer properties - Part1: Common criteria
Třídící znak: 730562Datum vydání: 01.02.2000    Cena: 214,5 Kč
Způsob převzetí: převzetí originálu  
První strana Předchozí strana  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Další strana >>